Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1.  Definities

1. CreditDefence BV:

    Opdrachtnemer (CreditDefence)

2. Opdrachtgever:

    Iedere (rechts)persoon, die met CreditDefence een schriftelijke overeenkomst heeft afgesloten, en diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n),

    rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen.

3. Debiteur:

    De schuldenaar van opdrachtgever.

4. Hoofdsom:

    Het bedrag dat de debiteur aan opdrachtgever verschuldigd is exclusief rente en kosten.

5. Vordering:

    De hoofdsom vermeerderd met rente en kosten.

6. Opdracht:

    Elke opdracht van een Opdrachtgever aan CreditDefence om tot incasso van één of meer vorderingen over te gaan, inclusief deel- of vervolgopdrachten.

 

 

Artikel 2.  Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen CreditDefence en Opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

2. Opdrachtgever doet uitdrukkelijk afstand van de toepasselijkheid van zijn eigen algemene voorwaarden.

3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts mogelijk indien dit schriftelijk met CreditDefence is overeengekomen.

 

 

Artikel 3.  Totstandkoming van een overeenkomst

1. Alle offertes van CreditDefence zijn geheel vrijblijvend.

2. Een offerte komt van rechtswege te vervallen indien deze niet binnen 30 dagen door opdrachtgever schriftelijk is aanvaard.

3. Een offerte wordt als aanvaard beschouwd indien en zodra CreditDefence naar aanleiding van de offerte één of meer opdrachten van opdrachtgever heeft ontvangen. De ontvangst van een bericht dat een omschrijving van de vordering bevat danwel de toezending van andere gegevens en stukken met betrekking tot een vordering wordt als opdracht beschouwd.

4. CreditDefence heeft het recht opdracht zonder opgaaf van redenen te weigeren.

5. Offertes gelden niet voor toekomstige opdrachten.

 

 

Artikel 4.  Tarieven

1. De tarieven voor de door CreditDefence te verrichten werkzaamheden zijn opgenomen in een bijlage bij de offerte waarop deze algemene voorwaarden eveneens van toepassing zijn.

2. CreditDefence heeft het recht de tarieven te wijzigen, ook gedurende lopende opdrachten.

3. CreditDefence zal opdrachtgever hierover tijdig voor de ingangsdatum informeren. Na ontvangst van dit bericht heeft opdrachtgever gedurende 30 dagen het recht de overeenkomst per aangetekende brief te beëindigen. Indien beëindiging binnen deze termijn achterwege blijft wordt opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan met de prijswijziging.

4. Alle bedragen zijn exclusief BTW. Verschuldigde omzetbelasting wordt aan opdrachtgever doorberekend.

5. Opdrachtgever is vanaf het moment dat de opdracht is verstrekt provisie verschuldigd over alle betalingen en ongeacht aan wie de betaling heeft plaatsgevonden.

6. Indien opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht zelf de betaling afdwingt, de behandeling van de zaak tegenwerkt of de opdrachten intrekt en op welke wijze dan ook is opdrachtgever provisie verschuldigd over het volle bedrag van de vordering, naast de overige verschuldigde verschotten, proces- en executiekosten.

 

 

Artikel 5.  Verplichtingen van opdrachtgever

1. Opdrachtgever is verplicht bij het verstrekken van opdrachten dan wel op eerste verzoek van CreditDefence alle redelijkerwijs noodzakelijke gegevens en bewijsstukken aan CreditDefence ter hand te stellen waaronder met name - doch niet uitsluitend - kopieën van (de) overeenkomst(en) en correspondentie met de debiteur; een recente en correcte specificatie van de vordering en de naam en/of gegevens met betrekking tot de rechtspersoonlijkheid alsmede adresgegevens van debiteur.

2. Opdrachtgever zal CreditDefence onverwijld op de hoogte stellen van alle betalingen, correspondentie en/of contacten met de debiteur.

3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van alle in het kader van de uitvoering van de opdrachten aan CreditDefence ter beschikking gestelde gegevens en stukken, ook als deze door opdrachtgever ingeschakelde derden zijn verstrekt.

4. Indien opdrachtgever de hierboven genoemde voorwaarden niet in acht neemt, is CreditDefence gerechtigd de opdrachten te weigeren én haar werkzaamheden op te schorten dan wel alle tengevolge van deze nalatigheid door CreditDefence gemaakte extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.

5. CreditDefence is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat CreditDefence is uitgegaan van de door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

6. Opdrachtgever dient zich met bekwame spoed, uiterlijk één week, na de ontdekking van (een) toerekenbare tekortkoming(en) van een of meer verplichtingen van CreditDefence uit hoofde van de opdracht schriftelijk op die tekortkoming te beroepen op straffe van verval van zijn rechten jegens CreditDefence.

 

 

Artikel 6.  Betaling

1. Opdrachtgever is gehouden de facturen van CreditDefence binnen 14 dagen na verzending te voldoen.

2. Bij overschrijding van de betalingstermijn van 14 dagen is opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is over het openstaande bedrag vanaf de vervaldag maandelijks (of een gedeelte daarvan) een contractuele rente van 1% verschuldigd.

3. Opdrachtgever is na de vervaldag tevens gehouden de (buiten)gerechtelijke invorderingskosten te betalen. De buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15 % van het openstaande factuurbedrag, met een minimum van € 75,-.

4. Indien opdrachtgever in gebreke is met tijdige betaling van één of meer openstaande vorderingen, is CreditDefence gerechtigd haar werkzaamheden onmiddellijk op te schorten en alle stukken onder zich te houden. CreditDefence is niet aansprakelijk voor eventueel uit een opschorting voortvloeiende schade.

5. CreditDefence is te allen tijde gerechtigd van opdrachtgever zekerheidsstelling te verlangen voor de door haar gemaakte en te maken kosten in het kader van de opdracht. Indien het stellen van deze zekerheid achterwege blijft is CreditDefence gerechtigd, onverminderd haar overige rechten,de opdracht op te schorten of te beëindigen en is al hetgeen opdrachtgever aan CreditDefence uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, onmiddellijk opeisbaar.

6. Koers- en/of omrekeningsverschillen gedurende de uitvoering van de opdracht zijn voor rekening en risico van opdrachtgever.

7. CreditDefence is gerechtigd openstaande facturen te verrekenen met gelden die zij uit welke hoofde dan ook voor opdrachtgever onder zich heeft.

 

 

Artikel 7.  Verplichtingen van CreditDefence

1. CreditDefence zal zich bij de uitvoering van de opdrachten naar beste kunnen inspannen. Zij zal bij haar dienstverlening alleen gebruik maken van wettelijk toegestane middelen en zal de algemeen aanvaarde maatschappelijke zorgvuldigheidsnormen zoveel mogelijk in acht nemen. De aard van de opdracht brengt met zich dat deze te allen tijde als een inspanningsverplichting gekwalificeerd dient te worden zodat CreditDefence nimmer gehouden is of kan worden een bepaald resultaat te behalen.

2. De opdracht aan CreditDefence geldt als een volmacht tot het treffen van rechtsmaatregelen die naar het inzicht van CreditDefence haar zinnig voorkomen. Kosten van derden in dit verband - waaronder door CreditDefence ingeschakelde deurwaarders, advocaten, procureurs, onderzoeksbureaus en anderen - zijn voor rekening van opdrachtgever.

3. De debiteur wordt voor het eerst binnen 5 werkdagen na acceptatie van de incasso-opdracht door CreditDefence benaderd.

4. CreditDefence zal opdrachtgever desgevraagd en zo spoedig mogelijk alle in haar ogen relevante inlichtingen met betrekking tot de voortgang verstrekken. CreditDefence zal opdrachtgever elke maand een voortgangsrapportage verschaffen.

5. De hoofdsom wordt - zo mogelijk - door CreditDefence verhoogd met de buitengerechtelijke incassokosten en de verschuldigde renten.

6. CreditDefence is in het kader van de uitvoering van de opdracht naar eigen inzicht gerechtigd gebruik te maken van de diensten van derden (waaronder deurwaarders, advocaten, procureurs, onderzoeksbureaus en anderen). CreditDefence is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van deze derden.

7. De buitengerechtelijke advocaatkosten en de kosten van een gerechtelijke procedure (deurwaarderskosten, griffierechten en salaris gemachtigde) worden, voor zover wettelijk toegestaan en mogelijk, verhaald op de debiteur. De renten worden conform vonnis doorberekend tot het moment van volledige voldoening.

8. Indien de gemaakte kosten niet op debiteur verhaald kunnen worden, worden deze kosten in rekening gebracht bij opdrachtgever.

9. CreditDefence kan alvorens over te gaan tot het treffen van rechtsmaatregelen aan opdrachtgever een kostenvoorschot vragen dat bij de afwikkeling van de incasso-opdracht met opdrachtgever wordt verrekend. Aan CreditDefence in het kader van de opdracht door derden in rekening gebrachte kosten kunnen tussentijds aan opdrachtgever in rekening gebracht worden.

10. Ingeval de uitvoering van de opdrachten, om welke reden dan ook, (tijdelijk) niet mogelijk blijkt, zal de meest gerede partij dit onverwijld aan de ander kenbaar maken en zullen partijen in overleg treden.

11. De opdracht wordt beëindigd indien CreditDefence binnen 8 weken nadat de opdrachten is verstrekt heeft vastgesteld dat verdere werkzaamheden naar haar oordeel niet nuttig blijken te zijn.

12. Door CreditDefence bij een debiteur in het kader van een opdracht geïncasseerde bedragen zullen onder aftrek van de contractueel voor de CreditDefence afgesproken vergoedingen en onder aftrek van de door CreditDefence gemaakte kosten. op een derdengeldenrekening worden gestort die onder beheer staat van een van CreditDefence onafhankelijke rechtspersoon. Over deze gelden wordt geen rente aan opdrachtgever vergoed.

 

 

Artikel 8.  Aansprakelijkheid

1. De (buiten)gerechtelijke incasso geschiedt voor rekening en risico van opdrachtgever. Opdrachtgever zal CreditDefence vrijwaren van alle aanspraken van derden en de kosten van haar verweer tegen dergelijke aanspraken vergoeden.

2. CreditDefence sluit iedere aansprakelijkheid voor welke schade dan ook uit.

3. CreditDefence is niet gehouden tot vergoeding van enige directe of indirecte schade en/of kosten bij opdrachtgever of derden, door welke oorzaak dan ook ontstaan en voorts niet tot vergoeding van schade, veroorzaakt door personen die niet in loondienst van CreditDefence werkzaamheden ten behoeve van CreditDefence verrichten, dan wel op welke wijze dan ook zijn betrokken bij het uitvoeren van opdrachten.

4. Eventuele aansprakelijkheid van CreditDefence is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat, met inbegrip van het eigen risico dat CreditDefence dienaangaande draagt, in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

5. In geval van overmacht is CreditDefence niet aansprakelijk en is CreditDefence gerechtigd de werkzaamheden uit te stellen, net zolang als de overmachtsituatie voortduurt, dan wel de overeenkomst op te zeggen, zonder gehouden te zijn tot het betalen van schadevergoeding.

 

 

Artikel 9.  Opzegging, ontbinding en opschorting van de overeenkomst

1. Beide partijen kunnen een overeenkomst te allen tijde bij aangetekende brief opzeggen, met inachtneming van een opzeggingstermijn van één maand.

2. De behandeling van op het moment van opzegging in behandeling zijnde opdracht(en), zal worden voortgezet tegen de op dat moment geldende tarieven en voorwaarden.

3. CreditDefence is gerechtigd een overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder opgaaf van redenen te ontbinden of haar verplichtingen jegens opdrachtgever op te schorten indien:

a) opdrachtgever wordt geliquideerd, in staat van faillissement verklaard, haar (voorlopige ) surseance van betaling wordt verleend of de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op opdrachtgever van toepassing wordt verklaard;

b) opdrachtgever, ondanks schriftelijke ingebrekestelling, blijft tekortschieten in de nakoming van één of meerdere van haar verplichtingen;

c) CreditDefence na het sluiten van de overeenkomst omstandigheden ter kennis zijn gekomen die haar redelijke grond geven te vrezen dat opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal (kunnen) voldoen;

d) opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst is verzocht zekerheid te stellen voor de voldoening van haar verplichtingen en deze uitblijft of onvoldoende is.

 

 

Artikel 10.  Geheimhouding

1. Partijen verplichten zich tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van een tussen hen gesloten overeenkomst van elkaar of uit andere bron over elkaar hebben verkregen en waarvan zij weten, dan wel redelijkerwijs behoren te weten dat deze vertrouwelijk van aard is, tenzij een wettelijke verplichting tot bekendmaking geldt.

2. Door opdrachtgever verstrekte informatie wordt niet voor een ander doel gebruikt dan waarvoor zij werd verkregen. CreditDefence respecteert privacy en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Verstrekte persoonsgegevens van derden worden opgenomen in het gegevensbestand van CreditDefence. Dit bestand is conform de voorschriften van de Wet Bescherming Persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

3. In het gegevensbestand van CreditDefence worden gegevens opgenomen die noodzakelijk zijn voor de financiële afhandeling van de door de debiteur met opdrachtgever aangegane overeenkomsten. Bij opname van de gegevens in het gegevensbestand van CreditDefence wordt gecontroleerd of de debiteur diens financiële verplichtingen voorkomende uit de aangegane overeenkomst niet nakomt en wordt dit gegeven door CreditDefence in haar gegevensbestand geregistreerd ter beperking van verdere financiële risico's voor CreditDefence en haar opdrachtgevers.

4. Partijen verplichten zich op eerste verzoek, doch in ieder geval na beëindiging van een overeenkomst, alle bescheiden die zij ter uitvoering van werkzaamheden hebben verkregen, onmiddellijk aan de ander te retourneren dan wel te vernietigen. CreditDefence is gerechtigd deze verplichting op te schorten zolang opdrachtgever in gebreke blijft met enig betalingsverplichting.

 

 

Artikel 11.  Factuurbeheersysteem

1. CreditDefence maakt bij de uitvoering van zijn werkzaamheden gebruik van een elektronisch en via het internet voor Opdrachtgever toegankelijk factuurbeheersysteem waarvan de werkwijze is omschreven in de overeenkomst gehecht overzicht.

2. In het kader van de toepassing van het factuurbeheersysteem zal de Opdrachtgever op grond van de werkwijze van het programma via het internet facturen aanmaken op het computersysteem van CreditDefence die vervolgens door Opdrachtgever zelf worden afgedrukt en verstuurd. De gegevens met betrekking tot de factuur worden opgeslagen op het computersysteem van CreditDefence teneinde hem in staat te stellen te kunnen controleren of betalingen zijn verricht. Opdrachtgever geeft uitdrukkelijke toestemming voor de opslag van deze gegevens op het computersysteem van CreditDefence.

3. Opdrachtgever dient zelf ook zorg te dragen voor opslag van de gegevens met betrekking tot de door Opdrachtgever verzonden facturen. CreditDefence is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van verlies of verminking van gegevens die op zijn computersysteem zijn opgeslagen.

4. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat personen die niet bevoegd zijn over deze gegevens te beschikken daar geen kennis van dragen.

5. CreditDefence is niet aansprakelijk voor - de gevolgen van - elk misbruik, onoordeelkundig of onbevoegd gebruik, verlies of diefstal van het wachtwoord en / of de gebruikersnaam door Opdrachtgever of derden en evenmin voor schade als gevolg van herstel van verminkte of verloren gegane gegevens. CreditDefence zal de kosten van herstel bij Opdrachtgever in rekening brengen in geval van gebruiksfouten of andere haar niet toe te rekenen oorzaken.

6. CreditDefence zal er naar beste kunnen voor instaan dat het systeem naar behoren functioneert. CreditDefence is niet aansprakelijk voor de eventueel door Opdrachtgever geleden (gevolg)schade indien het factuurbeheersysteem niet of niet naar behoren functioneert. Zulks geldt met name maar niet uitsluitend in geval van al dan niet toerekenbare tekortkomingen van de zijde van de terzake door CreditDefence ingeschakelde derden als haar serviceprovider, internetbeheerder, programmeur en anderen

7. CreditDefence zal zorg dragen voor het laten onderhouden van het systeem waaronder het naar beste vermogen opsporen en herstellen van de in de software en de wijzigingen, aanvullingen of uitbreidingen daarop voorkomende, reproduceerbare fouten en gebreken die van invloed zijn op de werking daarvan. In dit verband is Opdrachtgever verplicht om CreditDefence onmiddellijk na constatering van een fout of een gebrek schriftelijk op de hoogte te stellen onder opgaaf van de relevante gegevens.

8. Bij de uitvoering van de voor CreditDefence uit de overeenkomst voortvloeiende onderhoudsverplichtingen zal Opdrachtgever alle redelijkerwijs noodzakelijke medewerking verlenen.

9. CreditDefence is gerechtigd de werkwijze van het factuurbeheersysteem eenzijdig te wijzigen of aan te vullen.

10. CreditDefence zal opdrachtgever van de wijziging of aanvulling schriftelijk op de hoogte stellen. Indien opdrachtgever niet binnen 30 dagen na de verzending van deze mededeling kenbaar heeft gemaakt dat hij niet kan instemmen met de wijziging of aanvulling wordt opdrachtgever geacht daarmee te hebben ingestemd.

 

 

Artikel 12.  Toepasselijk recht en rechtskeuze

1. Op alle geschillen tussen partijen die met de opdracht verband houden is Nederlands recht van toepassing.

2. Geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

 

Artikel 13.  Wijzigingen of aanvullingen van de voorwaarden

1. CreditDefence is te allen tijde gerechtigd om deze voorwaarden - zonder voorafgaand overleg - te wijzigen of aan te vullen.

2. CreditDefence zal opdrachtgever van de wijziging of aanvulling schriftelijk op de hoogte stellen. Indien opdrachtgever niet binnen 30 dagen na de verzending van deze mededeling kenbaar heeft gemaakt dat hij niet kan instemmen met de wijziging of aanvulling wordt opdrachtgever geacht daarmee te hebben ingestemd.

3. De actuele versie van de algemene voorwaarden is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en staat vermeld op de website www.CreditDefence.nl. De versie van de algemene voorwaarden die op de website zijn geplaatst zijn geldend. Door en na plaatsing van nieuwe algemene voorwaarden op de website komen de oude algemene voorwaarden te vervallen.

4. Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. CreditDefence zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

 

 

Telefoon

+31 (0)6 39 46 61 31

webdesign: Boomerang Creations